KBT

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Tonvikten ligger på samspelet mellan individ och omgivning – här och nu.

Med beteende avses inte bara det som normalt uppfattas som beteende utan även kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser.

KBT – Kognitiv beteendeterapi kännetecknas av:

  • Inledande bedömningssamtal
  • Gemensamt framtaget Smarta* mål
  • Ett samarbete mellan terapeut och klient
  • En fokusering på nuet, mer än det förflutna
  • En pedagogisk inriktning för att ge klienten kontroll över sitt liv
  • Hemuppgifter som klienten utför i sin hemmiljö
  • Bygger på en vetenskaplig utvärdering av metoderna

Kontakten börjar alltid med några inledande bedömningssamtal. Under dessa samtal diskuterar vi dina problem och din aktuella livssituation för att se om KBT – kognitiv terapi är något som kan hjälpa. Samtalen mynnar ut i en problembeskrivning och ett behandlingsförslag.

Därefter får du ta ställning till om du vill prova kognitiv beteendeterapi som omfattar ca
10-20 sessioner där varje session är 45-50 minuter. Alla terapi sker på Södermalm, Stockholm om vi inte kommit överens om annat.

*Smarta = Specifikt, M=Mätbart, A=Attraktivt, R=Realistiskt, A= Accepterat